fbpx

Felhasználási Feltételek

The Conscious Company Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) című dokumentum a The Conscious Company Képzésszervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szervező) által szervezett online ismeretanyag (digitális termék, tudástár) értékesítése során a Szervező, valamint a szerződés lebonyolítása érdekében közreműködő más vállalkozások és az online ismeretanyagot megvásárló természetes személyek (továbbiakban: Felhasználó) között létrejött jogviszony szabályait rendezi.

 1. Általános adatok, elérhetőségek:

  1. Általános adatok:

   A társaság cégneve: The Conscious Company Képzésszervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

   A társaság rövidített cégneve: The Conscious Company Kft.

   A társaság székhelye: 7400 Kaposvár, Könyves Kálmán utca 28. A társaság adószáma: 28758060-2-14

   A társaság cégjegyzék száma: 14-09-317745 Bankszámlaszám: 11743002-26488534-00000000 A társaság képviselője: Emhe Andrea

    

  2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

   A társaság elérhetőségei postai úton és személyesen: 7400 Kaposvár, Könyves Kálmán utca 28.

   Ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőtől – péntekig 09:00-16:00 óráig

   A társaság elérhetősége e-mailben: theconsciouscompanykft@gmail.com

   A társaság honlapja:    https://thebrightacademy.hu/

    

 2. A Szervező tevékenységre vonatkozó jogszabályok

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

   

 3. Az ÁSZF hatálya, közzététele

  1. A jelen ÁSZF rendelkezései, annak hatálybalépését követően megkötött valamennyi szerződésre érvényesek, és teljeskörűen szabályozzák a Szervező és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

    

  2. Az ÁSZF rendelkezéseit a Felhasználó a jelentkezési folyamat során fogadja el, és ismeri el magára nézve kötelezőnek.

    

  3. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni valamennyi olyan esetben, amelyet a Szervező és a Felhasználó között egyedi szerződés nem rendez. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF feltételeitől eltérő tartalmú egyedi szerződéseket kössön.

    

  4. A jelen ÁSZF a https://thebrightacademy.hu/ honlapon kerül közzétételre, továbbá a Szervező székhelyén írásos formában is közzétételre kerül. Az ÁSZF tehát valamennyi fél számára megismerhető, megtekinthető, annak ismerete hiányára Felhasználó nem hivatkozhat.

    

  5. Az ÁSZF értelmezése kizárólagosan a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történhet. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog egyéb rendelkezései az irányadóak, így különösen a jelen dokumentum keretében meghatározott jogszabályok.

    

  6. A Szervező jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosított ÁSZF a https://thebrightacademy.hu/ honlapon kerül közétételre, továbbá az ÁSZF módosulásáról a hatályos szerződéssel rendelkezőket a képző intézmény email-formájában is értesíti.

    

 4. Az online ismeretanyaggal kapcsolatos általános információk

  1. A Szervező által meghirdetett egyéb online ismeretanyagok programját, tartalmát kizárólag a Szervező által meghatározott képzési program, tematika, módszertan szabályozza és tartalmazza, ezen programok nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá.

    

  2. Az online ismeretanyag közvetítésére történő jelentkezéshez előképzettség nem szükséges és nem feltétel. Az online ismeretanyagok segítségével a Felhasználó úgy képezheti magát a videókból, szöveges és egyéb anyagokból, hogy saját képességének megfelelő ütemben, tempóban haladhat. Az ismeretanyag közvetítések nem zárulnak vizsgával, tudásméréssel, nem irányulnak továbbá szervezett, célirányos kompetenciakialakításra, nem minősülnek iskolarendszerű képzésnek.

    

  3. Az ismeretanyagok tartalmának kialakítását az adott területen legjobb szakmai tudással rendelkező, felkészült szakemberek végzik.

    

  4. Az online ismeretanyagok tartalmához a Felhasználó tíz éves időtartamon belül jogosult hozzáférni a digitális termék tartalmához. Kivételt képeznek ez alól a különböző marketing kampányok révén meghirdetett ajánlatok (pl. időszakos hozzáférés az adott tananyaghoz). A Felhasználó a tartalom letöltésre nem jogosult.

    

  5. A Felhasználó az online ismeretanyagokhoz való online hozzáféréssel kapcsolatos valamennyi felvilágosítást, technikai információt jogosult kérni akár telefonon, illetve e-mail-ben is.

    

  6. Szervező meghatározott online ismeretanyag közvetítések esetében 3 hónapon belül egy konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultációs időpont foglalása a Felhasználó kötelessége. A konzultáció kizárólag azon esetekben jár és azon időtartamban, amely esetében ez kifejezetten megjelölésre került.

    

  7. A Szervező lehetőséget nyújt arra, hogy amennyiben Felhasználó az online ismeretanyag elsajátítását követően kitölt egy kérdőívet, ez esetben kérheti, hogy a Szervező részére az online ismeretanyag közvetítését követően egy évig részére álláslehetőségekre való felhívásokat továbbítson.

    

  8. Szervező a honlapon, vagy social media felületeketn, illetve hírlevelekben meghatározott esetekben ingyenes, vagy díjköteles online élő vonalas workshop-okat biztosít Felhasználó részére.

  9. Szervező egyes online ismeretanyagokhoz kapcsolódóan videokonferencia rendszeren keresztül, online rendezvényeken, eseményeken való részvételi lehetőséget is értékesít Felhasználó részére.

    

 5. Jelentkezés, a szerződés létrejötte

  1. Az online ismeretanyagok közvetítésére jelentkezni a jelentkezési felületen kitöltésével és online beküldésével lehet. A regisztráció, a vásárlás során a Felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF-et, amennyiben szeretné megvásárolni a tudásanyagot. Az ÁSZF elfogadása esetén, a jelölő négyzet kiválasztásával és elfogadásával a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Szervező és Felhasználó között.

    

  2. A Felhasználó a megrendelt szolgáltatást a SimplePay felületen, vagy PayPal felületen online fizeti ki. A fizetés során a Felhasználó átkerül a fizetési oldalra, ahol a bankkártya adatai megadásával elindíthatja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően azok helyességének ellenőrzése szükséges. A tranzakció feldolgozása elindul, a banki rendszerekben a fizetés eredményéről a Felhasználó email útján is értesítést kap. Felhasználónak lehetősége van banki átutalással is rendezni a megrendelt szolgáltatás díját.

    

  3. A Felhasználó a visszaigazolásban meghatározott információk (felhasználónév és jelszó) alapján tud a jogosultsági időn belül hozzáférni a másolásvédelemmel online ismeretanyag tartalmához.

  4. A felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

    

 6. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

  1. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával, és jelentkezésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a megrendelt online ismeretanyag díjának megfizetésére. Ezen díja a honlapon kerül feltüntetésre az általános információ mellett. Felhasználó jogosult az 50.000 Ft, vagy annál magasabb áron kínált online ismeretanyag árát két részletben megfizetni. Felhasználó a díj első részletének teljesítésével kötelezettséget vállal a díj teljes összegének megfizetésére, Szervező pedig jogosult ezen díj követelésére.

    

  2. A Felhasználó jogosult az online ismeretanyag közvetítésének időtartama alatt annak tartalmához való hozzáféréshez. Az ismeretanyag közvetítés időtartamára, ütemezésére, letöltésére vonatkozó információt a honlap valamennyi esetben külön-külön tartalmazza.

  3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés keretében tudomására jutott információkat csak és kizárólag saját érdekében használhatja fel, azokat más, harmadik személlyel nem oszthatja meg, nem hozhatja tudomására.

    

  4. A Felhasználó jogosult a tanfolyam elvégzését követően egy részvételt igazoló Certificate-re, melyet a Szervező online, letölthető formában juttat el a Felhasználó részére.

    

  5. A Felhasználó jogosult panaszt benyújtani, annak alapjául szolgáló körülmény felmerülésétől számított 8 napon belül. A panaszt írásban, névvel és lakcímmel ellátott beadványként szükséges benyújtani a Szervező intézménynek. A panaszt a Szervező dokumentálja és 8 napon belül gondoskodik annak kivizsgálásáról, a kivizsgálás eredményéről pontos írásbeli tájékoztatást nyújt a panaszt benyújtó személy részére.

   A panaszkezelés folyamatáról minden Felhasználó a megrendelés, jelentkezés előtt jelen ÁSZF keretében tájékozódhat. A panasz megalapozottsága esetén a Szervező további online ismeretanyagok közvetítését, vagy esetleg kedvezményt ajánlhat fel, vagy további ismeretanyagok díjából kedvezményt nyújthat.

    

  6. A Felhasználó köteles a felhasználói nevét és jelszavát megőrizni. Ez az információ harmadik személy részére nem adható tovább, nem tehető hozzáférhetővé. Amennyiben Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és az ehhez való hozzáférési jogát harmadik személy részére szándékosan vagy gondatlanságból hozzáférhetővé teszi, felelős minden ebből kifolyólag keletkezett kárért. Szervező ez esetben jogosult továbbá a szerződés azonnali hatályú felmondására.

    

  7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online ismeretanyaggal kapcsolatos valamennyi elméleti és gyakorlati információ üzleti titoknak minősül. Aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlanul megszerez, felhasznál, más személy részére hozzáférhetővé tesz, vagy nyilvánosságra hoz, büntetendő. A vonatkozó jogszabályok megsértéséből, továbbá hitelrontás, közösségi oldalon a szervezőre hátrányos tartalom engedély nélküli közléséből adódó károkért a Felhasználó teljes anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal.

   Az üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi,

   gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

   Akinek az üzleti titokhoz való jogát megsértik, az eset körülményeihez képest a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

   • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

   • követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

   • követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

   • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;

   • kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

    

  8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jó hírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. A jó hírnév megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményei vannak. Felhasználó határozottan minden fórumon és jogi eszközzel fellép a tevékenységével összefüggő jó hírneve jogtalan támadása ellen.

    

  9. A szerződés keretében kiadott, a Felhasználó részére hozzáférhetővé tett online anyagok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője szerzői jogi védelem alá tartoznak, amelynek jogosultja a Szervező. Tilos ezen anyagok saját használatot meghaladó hasznosítása, így különösen további terjesztése, forgalomba hozatala, értékesítése, közzététele. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szervező az online ismeretanyagok tartalma tekintetében kizárólag annak használati jogát engedi át meghatározott időtartamban, azonban minden egyéb jogot fenntart. Szervező jelen ÁSZF keretében tájékoztatja arról Felhasználót, hogy az online ismeretanyagok teljes tartalma szerzői jogi védelem alá tartozik.

    

 7. Szervező jogai és kötelezettségei

  1. Szervező köteles az online ismeretanyagok közvetítésének teljes időtartama alatt annak tartalmához való hozzáférési lehetőséget biztosítani, felelős a tartalomszolgáltatás folyamatos és megfelelő működéséért.

  2. Amennyiben a Szervező körében felmerült ok következtében a szolgáltatás rendeltetésszerűen nem használható, ezen időszakkal a hozzáférési lehetőség meghosszabbodik. A Szervező részéről felmerülő hiba esetén a legrövidebb időn belül gondoskodik a hiba kijavításáról.

    

  3. A Szervező a működési körén kívül bekövetkező eseményekből eredő hibákért nem felel.

    

  4. A Szervező akkor is jogosult a díjra, ha a Felhasználó rendelkezésére bocsátotta az ismeretanyagot, de azt a Felhasználó nem használja, nem nézi meg.

    

  5. A Szervező felelős azért, hogy az ismeretanyagok szakmailag magas színvonalon kerüljenek átadásra. Szervező nem vállal arra vonatkozó garanciát, hogy az online ismeretanyag közvetítésével, vagy annak elvégzésével a Felhasználó vagyoni előnyt, konkrét szakmai képesítést, szakmát szerez, az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. Szervező az általa esetlegesen fizetendő kártérítés mértékét – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – az online ismeretanyag díjának összegére korlátozza.

    

  6. A Szervező köteles az online ismeretanyagot megvásárló részére, a részvételt igazoló Certificate-et kiállítani azt a Felhasználó részére email-ben elküldeni.

    

  7. A Szervező jogosult valamennyi szerzői jog, üzleti titok, jó hírnév megsértéséből eredő jogát érvényesíteni a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

    

 8. A szerződés megszűnése, pénzvisszafizetési garancia

  1. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

    

  2. Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállási vagy felmondási jogának gyakorlására. Ha a Felhasználó e jogával élni kíván, elállási vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű jognyilatkozatát köteles írásban (email, posta) eljuttatni az Szervezőhöz a fent megadott elérhetőségek egyikére. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási vagy felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát

   a Szervezőhöz. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett díj teljes összegét.

    

  3. A Szervező a 14 napon belüli indoklás nélküli elállási vagy felmondási jog gyakorlása mellett egy 100%-os pénzvisszafizetési minőségi garanciát biztosít az alábbi feltételek megvalósulása esetén:

   Amennyiben Felhasználó nem teljeskörűen elégedett az online ismeretanyag közvetítésének minőségével, ez esetben 14 napon belül szükséges azt a Szervező által meghatározott email címen jelezni. Szervező elsődlegesen a minőségi probléma megoldására törekszik, de amennyiben Felhasználó részéről ez nem jelent megoldást a problémára, ez esetben a díj 14 napon belül visszautalásra kerül Felhasználó által megadott bankszámlaszámra. A garancia kizárólag a Felhasználó által megjelölt minőségi kifogás esetén használható fel, tekintettel az online ismeretanyagok közvetítésének minőségbiztosítására.

    

  4. A szerződés megszűnik a Szervező jogutód nélküli megszűnésével, Felhasználó halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, illetve a felek közös megegyezésével.

    

  5. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban megszüntetni, amennyiben a másik fél súlyosan megszegi a szerződésből folyó kötelezettségeit. Írásbeli megszüntetésnek minősül a postai úton tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés, akkor is, ha az „nem kereste, átvételt megtagadta, ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza.

    

 9. Adatkezelés

  1. A The Bright Academy, mint adatkezelő, elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat. Fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó személyes adatait harmadik fél részére kiadja, amennyiben ez szükséges a szolgáltatás teljesítése érdekében. Ezen adatok kiadására a következő esetekben kerülhet sor: A The Bright Academy által szerződött szolgáltatók vagy alvállalkozók, akik a szolgáltatások biztosításához szükségesek és minden esetben gondoskodik arról, hogy az adatok kezelése és továbbítása az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen, és csak a szükséges mértékben kerüljön sor az adatok továbbítására.
 10. Egyéb rendelkezések

  1. Szervező a honlapon feltüntetett online ismeretanyagok díjának megváltoztatási jogát fenntartja, azonban ez nem vonatkozik a folyamatban lévő, teljesítés alatt álló szerződésekre.

    

  2. A honlapon / weboldalon található valamennyi tartalom a Szervező tulajdonát képezi.

    

  3. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, egymást tájékoztatni. Felek esetleges vitáikat elsősorban békés úton köteles megoldani, rendzeni.

  4. Szervező és Felhasználó kijelentik, hogy szerződéskötési képességgel rendelkeznek.

    

  5. A jelen ÁSZF 2022. szeptember 1. napján lép hatályba és annak módosításáig, illetve visszavonásáig érvényes és hatályos.

-10%

Úgy tűnik, elhagyod az oldalunkat. Biztosan megtaláltad azt, amit kerestél? Ne hagyd ki a lehetőséget, hogy első vásárlásod alkalmával 10% kedvezményt kapj!

Milyen munka illik hozzám?

Az ingyenes kérdőív kitöltése mindössze pár percet vesz igénybe, de a benne rejlő információk értéke felbecsülhetetlen lehet a jövőd szempontjából.
Indulj el egy önazonosabb úton ma!

Indulj el a karrierutadon most!

Feliratkozás

[mailerlite_form form_id=5]

Nagyon jó választás!

2022.november 1. 20:00-ig rendszerkarbantartást végzünk, ezért egy kis türelmet kérnénk Tőled. 🙏

Cserébe Magyarország legmodernebb tanulói felületét kapod kézhez. 🔥

Töltsd ki az adataid, és szólunk amint nekiugorhatsz a tanulásnak!